Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Willcan´s salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvor der henvises til ” Willcan´s salgs- og leveringsbetingelser”.

2. Tilbud

Skriftlige tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets datering, med mindre anden frist fremgår af tilbuddet, eller på anden måde er skriftligt aftalt mellem kunden og Willcan.

3. Ordrer

Kun bestilling af ydelser, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Willcan eller kundens skriftlige bekræftelse af tilbud fra Willcan er bindende.

4. Vilkår for tilmelding

For at deltageren kan få maksimalt udbytte af uddannelsen, er deltagerantallet begrænset på vores uddannelser. Tilmeldingen er derfor bindende, men er ikke bundet til en enkelt person. Virksomheden kan således frit benytte den bestilte kursusplads.

5. Vilkår for ændringer

 • Skift af person ved en og samme uddannelse er gebyrfrit.
 • Ændring/flytning indtil 8 uger før kursusstart er gebyrfrit.
 • Ændringer som foretages 2-8 uger før kursusstart debiteres med 25% af uddannelsens pris.
 • Ændringer som foretages mindre end 2 uger før uddannelsens start, debiteres med 75% af uddannelsens pris.

6. Vilkår for afmelding/annullering

 • Afmelding/annullering som foretages inden 8 uger før uddannelsens start, er gebyrfrit.
 • Afmelding/annullering som foretages 2-8 uger før uddannelsens start, debiteres med 75% af uddannelsens pris.
 • Afmelding/annullering som foretages mindre end 2 uger før uddannelsens start, debiteres med hele uddannelsens pris.

7. Vejledende priser

 • Uddannelsesprisen er eksklusiv pension og ophold
 • Da vi i god tid før uddannelsens start må bestille værelser, vil ændringer og afbestilling, som foretages mindre end 45 dage før uddannelsens start, blive debiteret med et beløb afhængig af hotellets vilkår.
 • Rabatsatser som er givet på baggrund af indgået rammeaftale, vil altid blive udregnet med udgangspunkt i gældende vejledende priser.

8. Levering

Detaljer omkring ydelsen og levering vil fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen eller andre beskrivelser fra Willcan.

9. Reklamation

Reklamation over mangler i Willcans ydelser må fremsættes skriftligt inden 10 kalenderdage fra den dato, ydelsen er leveret.

10. Priser/betaling

Priser er som anført i tilbudet og er angivet i DKK, med mindre andet fremgår af tilbudet.
Priser for standardydelser fremgår af Willcan´s prislister.
Priser er anført ekskl. moms.
Priser inkluderer, med mindre andet fremgår af tilbuddet, udgifter til kursusmateriale samt undervisning af trænere godkendt af Willcan.
Betaling af udgifter til rejse- og ophold i forbindelse med levering af ydelsen andet sted end på Willcan´s adresser vil fremgå af tilbuddet.
Willcan fremsender faktura til den med kunden aftalte faktureringsadresse.
Betalingsbetingelser fremgår af faktura.
Betaler kunden ikke faktura rettidigt, beregner Willcan sig morarenter fra forfaldsdato i henhold til de til enhver tid gældende regler i renteloven.

11. Ansvar og Ansvarsbegrænsning

Forvolder en af Willcans leveret ydelse skade på kundens eller tredjemands liv eller ejendom, er Willcan alene ansvarlig, hvis det kan påvises, at skaden er forårsaget direkte af den leverede ydelse, af Willcan´s ansatte eller af nogen som Willcan er ansvarlig for, og alene idet omfang ansvar kan pålægges i henhold til dansk ret.Willcan er ikke ansvarlig for kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte eller afledet tab. Willcan hæfter ej heller for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring.

Willcan´s ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige fakturabeløbet fra Willcan til kunden, med mindre anden skriftlig aftale om begrænset erstatning er indgået med kunden. Skader, som kunden ønsker at gøre Willcan ansvarlig for, skal anmeldes til Willcan inden 14 dage efter skadens indtræden.

12. Forsikring

Kunden eller dennes arbejdsgiver må selv søge dækning for indtægtstab gennem egen forsikringsdækning.

13. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter den i ordrebekræftelsen eller tilbudet angivne dato og forinden ydelsens levering:

 1. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, oversvømmelse, vandskade, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning, krig, terror eller trussel herom mobilisering eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 2. Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen i førnævnte punkt omhandlende omstændigheder, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
 3. Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører indenfor rimelig tid, har hver af parterne ret til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

14. Tvistigheder

Såfremt der opstår uenighed mellem Willcan og Kunden, som ikke kan bilægges i mindelighed, henvises sagen til retsafgørelse ved dansk domstol og ved anvendelse af dansk ret, idet retten i Horsens skal være eneste rette værneting hvor sagen skal anlægges i første instans og med ret til appel til Vestre Landsret.

Det tilbyder vi
Har du spørgsmål?